Район Овча купел обявява удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти за помещения, обособени за кабинети в здравна служба за първична медицинска и дентална помощ

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

Днес, 19.04.2016 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповеди № СОА16-РД 09-510/03.02.2016 г. и № СОА16-РД 09-579/19.02.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16-РД 09-77/15.03.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 19.04.2016 г. до 03.05.2016 г. (вкл.) за подаване на оферти за следните обекти:

1. Помещение - частна общинска собственост, обособено за лекарски кабинет в здравна служба за първична медицинска и дентална помощ, находящо се в кв. Суходол, ул. Перла № 34, с ползвана площ от 16,38 кв.м. и 19,5 кв.м. прилежащи ид.ч., попадащи в УПИ-ХІІ-396, кв. 22, АОС 2728/2009 г.
- Начална конкурсна наемна цена: 50,68 лв. месечно без ДДС.

2. Помещение - частна общинска собственост, обособено за зъболекарски кабинет в здравна служба за първична медицинска и дентална помощ, находящо се в кв. Суходол, ул. Перла №34, с ползвана площ от 16,38 кв.м. и 5,5 кв.м. прилежащи ид.ч., попадащи в УПИ-ХІІ-396, кв. 22, АОС 2728/2009 г.
- Начална конкурсна наемна цена: 42,00 лв. месечно без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, ет.1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 19.04.2016 г. до 16.00 часа на 03.05.2016 г. включително.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, ет.1 - деловодство до 16:00 ч. на 03.05.2016 г. включително.

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 04.05.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел “УОСЖФ,ТД и КР”, тел. 02/955-44-62, вътр.217, e-mail: soок@mail.bg
19.04.2016