Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, обособено за аптека - дрогерия в здравна служба в кв. Суходол

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, във връзка със Заповеди № СОА16-РД98-15/05.04.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16 -РД 09-121 /07.04.2016 г. на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет за следния обект:

1.1. Помещение - частна общинска собственост, обособено за аптека - дрогерия в здравна служба за първична медицинска и дентална помощ, находяща се в кв. Суходол, ул. Перла № 34, с ползвана площ от 30,00 кв.м., попадащо в УПИ-ХП-396, кв. 22, АОС 2728/2009 г.

Начална конкурсна наемна цена: 86.00 лв. (осемдесет и шест лева) месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 11.04.2016 г. до 16.00 часа на 11.05.2016 г. включително.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" №136В, ет. 1 - деловодство до 16:00 ч. на 11.05.2016 г. включително.

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 12.05.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на района на бул. "Цар Борис III" № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел "Търговска дейност", тел. 02/955-44-62 вътр.217, е-mail:sook@mail.bg,

8. В случай, че в първоначално обявения срок не ПОСТЪПЯТ оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни
11.04.2016