Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен, отреден за открит охраняем паркинг

Столична община - Район “Овча купел”, на осн. чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК, във връзка със Заповед №СО РД 09-08-46/13.12.2014 г. на Кмета на Столичната община и Заповед №РД 09-11/13.01.2015 г. на Кмета на СО район “Овча купел”, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен, нежилищен имот-частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Овча купел”, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет на следния обект:     
1.1. Терен частна общинска собственост, отреден за открит охраняем паркинг, с площ 1400,00 кв.м., попадащ в УПИ-І-осж,коо и траф., кв.3в, АОС 594/1999 г. и павилион № 6 от група “Д”, съгласно одобрена схема от Главния архитект на гр. София със Заповед РД 09-09-07/27.01.2011 г;

Начална конкурсна наемна цена – 434,00 лв. месечно без ДДС
     
Общи забележки:
   
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС
    
2. Цена на конкурсната документация - 60.00 лв. с вкл. ДДС
   
3. Гаранция за участие в конкурса - 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В, ет.1 - каса, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа на 13.01.2015 г. до 16.00 часа на 13.02.2015г. (вкл.)     

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник ): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В, 1 ет.-деловодство  до 16:00ч. на 13.02.2015г. (вкл.)   

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В, ет. 2 - Заседателна зала на 16.02.2015 г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел" – отдел “Търговска дейност” тел.  02/955-44-62, вътр.217; e-mail: soок@mail.bg
       
8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

14.01.2015