Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м, находящ се в 88. СУ “Димитър Попниколов"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-942/04.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК20-РД09-57/07.02.2020 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

 О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:
1.1. Помещение – публична общинска собственост, съгласно АОС № 3395/06.06.2013 г., разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, с адрес: гр. София, район “Овча купел”, ул. ’’Димитър Попниколов” № 7, УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м.
Месечна наемна цена: 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС.


ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв.
4. Място на помещението – гр. София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7.
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136В, 1. ет. – каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 12.02.2020 г. до 17:00 часа на 12.03.2020 г. включително.
6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136В, 1. ет. – деловодство, до 17:00 ч. на 12.03.2020 г. включително.
7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 13.03.2020 г. от 11:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II етаж.
8. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: sook@mail.bg
9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

12.02.2020