Район "Овча купел" обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“

Публикувано на 12.06.2020 г.

Във връзка с проведена среща на 10.06.2020 г. за проведено обществено обсъждане на: „Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО е съставен  Протокол от проведеното обсъждане.

Протокол


На основание чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО и чл. 10 ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и във връзка с Глава четвърта на същата Наредба


Да се проведе представяне на Проект за виза за проектиране на допълващо застрояване – Съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ на 10.06.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис III” № 136в.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по Проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис III” № 136в, ет. 1) или на e-mail: sook@mail.bg” до 15.06.2020 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици (стари скици, документи за собственост), адрес, телефон, e-mail адрес, факс за връзка с подателя.

Копие от Проекта за виза да се изложи на таблото в сградата на района за запознаване на заинтересованите лица.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия да бъде проведена на 25.06.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис III” № 136в. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища.
Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането, е описана в приложената Заповед № РОК20-РД09-217/03.06.2020 г.

Представянето на проекта и заключителната дискусия ще се водят от арх. Николай Каменов – представител на Столична община.

Kомбинирана скица за пълна или частична идентичност № 1
Kомбинирана скица за пълна или частична идентичност № 2
Проектен сондаж № 5
Проект на задание
Заповед № РОК20-РД09-217/03.06.2020 г.


Съгласувателни становища от "БТК" ЕАД (публикувано на 26.06.2020 г.)

08.06.2020