Район "Панчарево" обявява обществено обсъждане на виза за проектиране за: "Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ II-211, „за ресторант“, кв. 2, м. „НПЗ Казичане-запад“

ОБЯВЛЕНИЕ
 


Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-71/27.06.2018 г. на кмета на район "Панчарево" – СО за провеждане на обществено обсъждане на виза за проектиране за: "Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ II-211, „за ресторант“, кв. 2, м. „НПЗ Казичане- запад“, (поземлен имот с идентификатор 35239.6109.1918 по КККР), р-н „Панчарево“ съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-09-50-186/11.07.2002 г.

Представянето на визата за проектиране ще се извърши от представител на възложителя и ще се състои на 05.07.2018 г. от 18.00 ч. в кметство с. Казичане, ул. „Цар Борис III“ № 5.

След представянето на визата за проектиране граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по визата не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg и в кметство с. Казичане. Становища, постъпили след определения срок – до 11.07.2018 г. – не се разглеждат.

След представянето на визата за проектиране, същата ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова – главен архитект на район "Панчарево" и Цветанка Евтимова – гл. специалист в отдел УТК в СО – район "Панчарево".

Заключителната дискусия ще се проведе на 17.07.2018 г. от 18:00 ч. в кметството  на с. Казичане, ул. „Цар Борис III“ № 5.

Заповед № РЛН18-РД09-71/27.06.2018 г.

Скица


 

29.06.2018