Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в сградата на района за копирни услуги

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД98-17/05.04.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16-РД09-143/15.04.2016 г. на Кметът на СО район “Овча купел“

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО

за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект: "Помещение, находящо се в сградата на район “Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” 136В, ет.1, АОС №3485/2014 г., с площ 5,70 кв.м., с предназначение - копирни услуги," начална наемна месечна цена 28,00 лв.(двадесет и осем лева) без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 18.04.2016 г. до 16.00 часа на 18.05.2016 г. (включително).

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет.1 - деловодство до 16:00 ч. на 18.05.2016 г. (включително).

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 19.05.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел “УОСЖФ,ТД и КР”, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: soок@mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.
18.04.2016