Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен, отреден за открит охраняем паркинг, с площ 2400 кв.м.

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, във връзка със Заповед № СО15-РД09-08-155/18.12.2015 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16-РД 09-03/05.01.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок до 5 години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет за следния обект: 
1.1. Терен частна общинска собственост, отреден за открит охраняем паркинг, с площ 2400,00 кв.м., попадащ в УПИ-І - осж, коо и траф., кв. 3в, ж.к. „Овча купел 1”, до бл. 504, АОС 590/1999 г.

Начална конкурсна наемна цена: 1320,00 лв. месечно без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, ет.1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 05.01.2016 г. до 16.00 часа на 05.02.2016 г. включително.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет.1 - деловодство до 16:00 ч. на 05.02.2016 г. включително.

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 08.02.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел “Търговска дейност”, тел. 02/955-44-62, вътр.217, e-mail: soок@mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

05.01.2016