Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. Овча купел 1, до бл.504, предназначен за паркинг

Район "Овча купел"

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-44/20.07.2010 год. обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен, частна общ. собственост, находящ се ж.к. Овча купел 1, до бл.504 с площ 2400.00 кв.м. и с начална месечна конкурсна цена 1671.00 лв /хиляда шестотин и седемдесет и един/ лв. без ДДС, предназначен за паркинг.

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв. /сто и петдесет лв./

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 08.09.2010 год., включително.

Подават се в деловодство, ст.9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 10.09.2010 г., включително.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 15.09.2010 год.


Кмет:
/инж. Пл. Йорданов/

04.08.2010