Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в кв.Суходол, здравната служба, за аптека-дрогерия
Район "Овча купел"На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-936/04.06.2010 год. обявява конкурс за: Отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в кв.Суходол, здравната служба, ул. Перла № 34, предназначен за аптека-дрогерия, с площ 28.00кв.м. и с начална конкурсна цена 9.60лв без ДДС на кв.м.

Цена на конкурсни книжа за участие – 100 лв. без ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв. /сто и петдесет лв./.

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 04.12.2010 год., вкл.

Подават се в деловодство, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 06.12.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 08.12.2010 год.

03.11.2010