Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в кв. "Суходол"

Столична община – район "Овча купел"

 

На осн. чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК, във връзка със Заповед №СОА19-РД09-206/07.02.2019 г. на кмета на Столичната община и Заповед № РОК19-09-50/25.02.2019 г. на кмета на СО – район "Овча купел"

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 10 години на имот, находящ се на територията на район „Овча купел" по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет на следния обект:

1.1. Помещение – частна общинска собственост, находящ се в кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 32, АОС 3394/2013 г., с площ от 186,00 кв. м, с предназначение – магазин.

Начална наемна цена – 730,00  лв.  (седемстотин и тридесет лева) месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса за всяка позиция: 100.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136В, 1. ет. – каса, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на 27.02.2019 г. до 17,00 часа на 27.03.2019 г.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136В, 1. ет. – деловодство до 17:00 ч. на 27.03.2019 г. включително.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136В, 1. ет. 2 – Заседателна зала, на 28.03.2019 г. от 10:00 часа.
7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел "Търговска дейност", тел. 02/955-44-62, вътр. 217 е-mail: sook@mail.bg

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

27.02.2019