Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м (отменен)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1426/16.10.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-357/26.11.2019 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

 

О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1. Помещение – публична общинска собственост, съгласно АОС № 3395/06.06.2013 г., разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, с адрес: гр. София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7, УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1, представляващ ученически стол, с площ 102,00 кв. м.

Месечна наемна цена – 100,00 лв. (сто лева)  без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса – 100,00 лв.

4. Място на помещението – гр. София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7.

5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. –каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 16.12.2019 г. до 17:00 часа на 16.01.2020 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – деловодство, до 17:00 ч. на 16.01.2020 г.  включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 17.01.2020 г.. от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В,  заседателна зала на II етаж.

8. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД тел. 02/955-44-62, вътр. 217 e-mail: soок@mail.bg

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

16.12.2019