Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1076/31.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-266/16.09.2019 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

 

О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Свободен, нежилищен имот, частна общинска собственост, част от УПИ1, кв. 19, с идентификатор 68134.433.1905, одобрен със Заповед №РД18-51/15.07.2010 г. на АГКК, актуван с АОС№3722/2016 г., вписан в Агенцията по вписванията с площ 13,34 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион по типов проект, находящ се в ж.к. "Овча купел 2".

- Начална конкурсна наемна цена: 74,00 лв. (седемдесет и четири лева) месечно, без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС

3. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. (сто лева) и се внася на касата на СО – район “Овча купел”, ет. 1 или по банкова сметка: Общинска банка, филиал “Красно село”, район “Овча купел”, BG48SOMB91303324913501 BIC: SOMBBGSF.

4. Място на терена – гр. София, ж.к. “Овча купел 2”.

5. Място за закупуване на конкурсната документация: район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 18.09.2019 г. до 17:00 часа на 18.10.2019 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – деловодство до 17:00 ч. на 18.10.2019 г.  включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 21.10.2019 г. от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В,  заседателна зала на II етаж.

8. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр. 217 e-mail: soок@mail.bg

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

КМЕТ  НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

                   /Христина Семерджиева/

18.09.2019