Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони)

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и във връзка със Заповед № СОА20-РД09-1063/13.01.2020 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК20-РД09-84/21.02.2020 г. на кмета на СО – район “Овча купел”, обявява публично оповестен конкурс: 

Терени – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.4334.356, одобрен със Заповед № РД18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращи се в кв. “Овча купел”, УПИ-І, кв. 111, между бл. 510 и бл. 511, АОС № 2370/03.08.2007 г., за разполагане на два броя преместваеми обекти (павилиони), всеки от тях с  площ 17,00 кв. м.

Преместваемите обекти по индивидуален проект имат издадено Разрешение за поставяне № 4/01.08.2019 г.

Специфично конкурсно условие: отдаване под наем за охрана, кафе и санитарен възел.

Начална конкурсна наемна цена – 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева) месечно без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв.
4. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, 1 ет. – каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 26.02.2020 г. до 17:00 часа на 26.03.2020 г. (включително).
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, 1 ет. – деловодство, до 17:00 ч. на 26.03.2020 г. (включително).
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В,  ет. 2 – Заседателна зала на 27.03.2020 г. от 10:00 часа.
7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: soок@mail.bg

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

 

26.02.2020