Район „Овча купел” - Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР в участък: oт метростанция III-15 до метростанция III-18

Район „Овча купел” - Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР в участък: oт метростанция III-15 до метростанция III-18

ЗАПОВЕД
№РОК16-РД09-117/01.04.2016г.

 

На основание чл.22 ал.4 и чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ ), чл.5 ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл. 14 ал.1 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол №120/11.10.2007г. на СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР в участък: От метростанция III-15 до метростанция III-18.
 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе представяне на проект за Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР в участък: От метростанция III-15 до метростанция III-18 на 08.04.2016г. от 14.00ч. в заседателната зала на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул. „Цар Борис III” № 136В ет.2.

Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на район „Овча купел” и се подават в деловодството на района ( бул. „Цар Борис III” № 136В ет.1 ) до 25.04.2016г. вкл. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Копие от проект за Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР в участък: От метростанция III-15 до метростанция III-18, да се изложи на таблото за обяви в сградата на района за запознаване от заинтересованите лица. Определям младши експерт инж.Калина Панчева да дава допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, в рамките на приемното време: понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в „Техническа служба” на районната администрация - ет.2.

Писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисията, назначена с отделна заповед на Кмета на район „Овча купел”, за изготвяне на обобщаващ доклад съгласно чл.16 ал.3 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания .

За приключване на общественото обсъждане на 04.05.2016г. в 15.00ч. в заседателната зала на ет.2 в сградата на район „Овча купел” на СО да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа , разработил проекта.

Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането, е описана в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискванията на чл.15 ал.2 от НРНПОО.

Контрол по настоящата заповед възлагам на арх.Ем.Андреева - Гл.архитект на район „Овча купел”.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни администрации, на официалния уеб сайт на Столична община и на официалния уеб сайт на район „Овча купел”, на експлоатационните дружества и да се връчи на младши експерт инж.Калина Панчева за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:
/Христина Семерджиева/

ЗАПОВЕД № РОК16-РД09-117/01.04.2016г.

04.04.2016