Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за помещение, находящо се в сградата на района

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

Днес, 12.07.2017 г. на осн.чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 327 по Протокол № 34, т. 43/08.06.2017 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА17-РД98-31/06.07.2017 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК17-РД09-198/11.07.2017 г. на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За Помещение - публична общинска собственост, находящо се в сградата на СО - район "Овча купел", бул. "Цар Борис III" 136В, ет. 1, АОС № 3485/02.04.2014 г., с предназначение – кафе-бюфет, за срок от 3 (три) години, с площ 32,70 кв.м., с начална месечна конкурсна цена-180,00 лв.(сто и осемдесет лева) без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар Борис III " 136В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 ч. на 14.07.2017 г. до 17.00 ч. на 14.08.2017 г.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район "Овча купел", бул. ,Цар Борис III " 136В, 1 ет .- деловодство до 17:00 ч. на 14.08.2017 г. включително.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район "Овча купел", бул. "Цар Борис III" 136В, ет. 2 - Заседателна зала, на 15.08.2017 г. от 10:00 часа.

7. Организатор  на конкурса: СО - район "Овча купел", отдел "УОСЖФ,ТД и КР", тел. 02/955-44-62, вътр.217,  e-mail: sooк@mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения  срок не постъпят оферти или е постъпила  само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

КМЕТ НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
                                       /Христина Семерджиева/

12.07.2017