Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Днес, 26.08.2016 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столичната община и Заповед № РОК16-РД09-288/20.07.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 29.08.2016 г. до 12.09.2016 г. (вкл.) за подаване на оферти за следния обект:

"Помещение, находящо се в кв.“Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м." 

Начална конкурсна наемна цена: 60,60 лв. месечно без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 30.08.2016 г. до 16.00 часа на 12.09.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - деловодство до 16:00 часа на 12.09.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 13.09.2016 г. от 12.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел “Търговска дейност”; тел.:02/955-44-62, вътр.217; e-mail: soок@mail.bg 

26.08.2016