Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за помещение в кв. Горна баня отредено за амбулатория

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

Днес, 28.07.2017 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД 09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК17-РД09-170/23.06.2017 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 /петнадесет/ дни, считано от 28.07.2016 г. до 11.08.2017 г. /включително/ за подаване на оферти за следния обект: 
Помещение, находящо се в кв.“Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, АОС 3745/2016 г. отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 41,00 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена: 60,60 лв. месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС;

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 28.07.2017 г. до  17.00 часа на 11.08.2017 г. (включително).

5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет. 1 - деловодство до 17.00 часа на 11.08.2017 г. (включително).

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 14.08.2017 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж.

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел" – отдел “Търговска дейност”, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail адрес: soок@mail.bg

28.07.2017