Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на ученически бюфети в 72 ОУ, 66 ОУ, 149 СУ и 53 ОУ

РАЙОН "ОВЧА КЕПУЛ"

На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА17-РД09-664/06.07.2017 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК17-РД09-205/20.07.2017 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За: "Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на части от имот – публична общинска собственост", по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следните обекти:

Обособена позиция 1: Ученически бюфет с кетърингово хранене, находящ се в 72 ОУ “Христо Ботев”, кв. “Суходол”, кв.17, АОС 3366/2013г., с площ 60,00 кв.м., начална наемна цена 48,00 лева, без вкл. ДДС.

Обособена позиция 2: Ученически бюфет, находящ се в 66 ОУ “Филип Станиславов”, кв. “Овча купел”, кв. 42а, АОС 3364/2013г., с площ 42,00 кв.м., начална наемна цена 30,00 лева без вкл. ДДС.

Обособена позиция 3: Ученически бюфет, находящ се в 149 СУ “Иван Хаджийски”, кв. “Овча купел” кв.3Б, АОС 3571/2015г., с площ 102,00 кв.м., начална наемна цена 71,40 лева без вкл. ДДС.

Обособена позиция 4: Ученически бюфет, находящ се в 53 ОУ “Николай Хрелков”, кв. “Горна баня”, АОС 286/1998г., с площ 28,00 кв.м., начална наемна цена 19,60 лева без вкл. ДДС.
 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС

3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.  за всяка обособена позиция.

4.Място на помещенията – гр. София, кв. Суходол, 72 ОУ Христо Ботев, 66 ОУ “Филип Станиславов”, кв. “Овча купел”, кв. 42а, 149 СУ “Иван Хаджийски”, кв. “Овча купел” кв.3Б,

53 ОУ “Николай Хрелков”, кв. “Горна баня”.

5.Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-деловодство до 17:00ч. на 21.08.2017г. включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 22.08.2017г.. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” №136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел" –отдел “УОСЖФ,ТД и КР” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни

20.07.2017