Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, находящо се в сградата на района

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

Днес, 19.05.2016 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД98-17/05.04.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16-РД09-143/15.04.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВАМ: удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 19.05.2016 г. до 02.06.2016 г. (вкл.) за подаване на оферти за следния обект: "Помещение, находящо се в сградата на район “Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” 136В, ет. 1, АОС №3485/2014 г., с площ 5,70 кв.м., с предназначение - копирни услуги, начална наемна месечна цена 28,00 лв.(/двадесет и осем лева) без ДДС;" 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 19.05.2016 г. до 16.00 часа на 02.06.2016 г. включително. 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет. 1 - деловодство до 16:00 ч. на 02.06.2016 г. включително. 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 03.06.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел"  - отдел “УОСЖФ,ТД и КР”; тел. 02/955-44-62, вътр.217; e-mail: soок@mail.bg

19.05.2016