Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот

РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столичната община и Заповед № РОК16-РД09-226/25.05.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

За: "Отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот–частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект: Помещение, находящо се в кв.“Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м." 

Начална конкурсна наемна цена – 60,60 лв. месечно без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 27.05.2016 г. до 16.00 часа на 27.06.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - деловодство до 16:00 часа на 27.06.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.06.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел", отдел “Търговска дейност”; тел. 02/955-44-62, вътр.217; e-mail: soок@mail.bg 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

30.05.2016