Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - зъболекарски кабинет

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка със Заповед № СОА16-РД98-32/17.05.2016 г. на Кмета на Столичната община, в изпълнение на Решение № 329 по протокол № 14, т. 18 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №РОК16-РД09-232/07.06.2016 г. на Кмета на СО район "Овча купел" 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За:"Oтдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - помещение публична общинска собственост - зъболекарски кабинет, находящ се в 88 СОУ "Димитър Попниколов", ж.к."Овча купел" 1, кв. 114, АОС №3395/06.06.2013 г., с площ 21,00 кв.м., начална месечна наемна цена 75,00 лв. (седемдесет и пет лева) без ДДС;" 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 08.06.2016 г. до 16.00 часа на 08.07.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет. 1 - деловодство до 16:00 ч. на 08.07.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 11.07.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на района на бул. "Цар Борис III" № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел" - отдел "УОСЖФ,ТД и КР"; тел. 02/955-44-62, вътр.217; е-mail: sook@mail.bg 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни

08.06.2016