Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения за ученическо хранене

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД09-818/10.05.2016 г. на Кмета на Столичната община и Заповед № РОК16-РД09-245/23.06.2016 г. на Кмета на СО район "Овча купел" 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

за: Oтдаване под наем за срок от 3 (три) календарни години на части от имот - публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следните обекти: 

Обособена позиция 1: Ученически стол, находящ се в 88-мо СОУ "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел 1, УПИ-У, кв. 114, АОС № 3395/06.04.2013 г., с площ 102,00 кв.м., наемна цена 62,00 лв. (шестдесет и два лева) без ДДС . 

Обособена позиция 2: Ученически бюфет, находящ се в 88-мо СОУ "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел 1, УПИ-У, кв.114 АОС № 3395/06.04.2013 г., с площ 49,00 кв.м., наемна цена 30,00 лв. (тридесет лева) без ДДС. 

Обособена позиция 3: Ученически бюфет, находящ се в 88-мо СОУ "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел 1, УПИ-У, кв. 114, АОС № 3395/06.04.2013 г., с площ 101,50 кв.м., наемна цена 61,00лв. (шестдесет и един лева) без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 27.06.2016г. до 16.00 часа на 27.07.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет.1 - деловодство до 16:00 ч. на 27.07.2О16 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.07.2016г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на района на бул. "Цар Борис III" № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел" - отдел "УОСЖФ,ТД и КР"; тел. 02/955-44-62, вътр.217; е-mail: sook@mail.bg 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 

24.06.2016