Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, находящо се в кв. Горна баня

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Днес, 28.06.2016 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД 09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16–РД 09-226/25.05.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВАМ

удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 29.06.2016 г. до 13.07.2016 г. (вкл.) за подаване на оферти за следния обект: "Помещение, находящо се в кв. “Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м." 

Начална конкурсна наемна цена: 60,60 лв. месечно без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 29.06.2016 г. до 16.00 часа на 13.07.2016 г. (включително).

5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1 - деловодство до 16:00 часа на 13.07.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 14.07.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел" – отдел “Търговска дейност”; тел. 02/955-44-62, вътр.21; e-mail: soок@mail.bg

28.06.2016