Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение - зъболекарски кабинет

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Днес, 12.07.2016 г. на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Заповед №СОА16-РД98-32/17.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед №РОК16-РД09-232/07.06.2016 г. на Кмета на район Овча купел 

ОБЯВЯВАМ: 

удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 12.07.2016 г. до 26.07.2016 г. (вкл.) за подаване на оферти за следния обект: 

"Помещение публична общинска собственост - зъболекарски кабинет, находящ се в 88-мо СОУ "Димитър Попниколов", ж.к. “Овча купел” 1, кв.114, АОС №3395/06.06.2013 г., с площ 21,00 кв.м., начална месечна наемна цена 75,00 лв. (седемдесет и пет лева) без ДДС, за срок от 5 (пет) години." 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 12.07.2016 г. до 16.00 часа на 26.07.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет. 1 - деловодство до 16:00 ч. на 26.07.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 27.07.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ,ТД и КР”; тел. 02/955-44-62, вътр.217; e-mail: soок@mail.bg

11.07.2016