Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД98-818/10.05.2016 г. на Кмета на Столичната община и Заповед № РОК16-РД09-289/20.07.2016 г. на Кмета на СО район "Овча купел" 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

За oтдаване под наем за срок от 3 (три) календарни години на част от имот - публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект: 

Обособена позиция 1. Ученически бюфет (с кетърингово хранене), находящ се в 149-то СОУ "Иван Хаджийски", ж.к. Овча купел 2, парцел 3, кв. 3, АОС 3571/19.01.2015 г., с площ 50,50 кв.м., наемна цена 31,00 лв. (тридесет и един лева) без ДДС. 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет.1 - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 22.07.2016 г. до 16.00 часа на 22.08.2016 г. (включително). 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, ет. 1 - деловодство до 16:00 ч. на 22.08.2016 г. (включително). 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 23.08.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на района на бул. "Цар Борис III" № 136 В, заседателна зала на 2-ри етаж. 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел "УОСЖФ,ТД и КР"; тел. 02/955-44-62, вътр.217; е-mail: sook@mail.bg 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

21.07.2016