Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на 149-то СОУ

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

На осн. чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение.№ 441 по протокол № 17, т. 26/23.06.2016 г. на Столичния общински съвет, съгласно Заповед № СОА16-РД98-54/18.07.2016 г. на Кмета на Столичната община и Заповед № РОК16-РД09-33]Д 1.08.2016 г. на Кмета на СО район "Овча купел" 
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

За: "Oтдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се в сградата на 149-то СОУ "Иван Хаджийски", с предназначение спортна зала-фитнес, с площ 261,00 кв.м., част от АОС 3571/2015г., с начална наемна месечна конкурсна цена 400,00 лв. без ДДС, за срок от 5 (пет) години." 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС; 

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв; 

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 12.08.2016 г. до 16.00 часа на 12.09.2016 г. (включително); 

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) - Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" № 136 В, 1 ет. - деловодство до 16:00 ч. на 12.09.2016 г. (включително); 

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 13.09.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на района на бул. "Цар Борис III" № 136 В, заседателна зала на II-ри етаж; 

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел "УОСЖФ,ТД КР"; тел.02/955-44-62, вътр.217; email:sook@mail.bg; 

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

12.08.2016