Район "Оборище" ще проведе конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на бул."Васил Левски" № 111 - партер, с вход от ул."Екзарх Йосиф"
Столична община - Район “Оборище”,
1505 гр Софий , бул. “Мадрид” № 1 , тел. : 815 76 10
 

Столична Община - район "Оборище", бул."Мадрид" № 1, централа 02 815-76-10, на основание Заповед № РД-09-2791/22.12.2009 г. на кмета на Столична община, ще проведе конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ : помещение, находящо се на бул."Васил Левски" № 111 - партер, с вход от ул."Екзарх Йосиф", с полезна площ от 98,65 кв.м., съгласно АОС № 382/16.07.1999 г.

Начална конкурсна наемна цена 856 /осемстотин петдесет и шест/ лв. без ДДС месечно.

Помещенията могат да се използват единствено за извършване на учебни цели и общообразователна дейност, за което са пригодени.

Място за закупуване на конкурсната документация - район „Оборище", бул. „Мадрид" №1,. ет. 1, каса, при цена 50 /петдесет / лв. без ДДС.

Подаване на офертите - в деловодството на района, етаж 1.

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лв .

Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на офертите - до 16.30 часа на 19.04.2010 г. в район - „Оборище", бул. „Мадрид" №1.

Конкурсът ще се проведе на 20.04.2010 г.в сградата на район „Оборище", бул. „Мадрид" №1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа.

Оглед на обекта - всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.

Критерии за оценка на предложенията:

1. Най - висока предложена наемна цена;
2. Професионален опит в областта на общообразователната дейност и провеждане на езиково обучение, доказани с писмени референции и съответни документи от Министерство на образованието и науката.

За информация: район „Оборище", отдел Правен, тел: 815 76 39, 815 76 36.

 

КМЕТ НА СО-РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
/П. АРМЕНКОВА/

31.03.2010