Район "Оборище" – покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района

Покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Оборище“ – СО

На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г. на Столичен общински съвет

ОТПРАВЯМ ПОКАНА

към жителите на район „Оборище“ – СО,  представителите на неправителствени организации и местния бизнес да представят писмени становища по схемата – предложение за разширение на „Зелената зона“ за почасово паркиране на територията на район „Оборище“ – СО. Становищата следва да се адресират до кмета на района  и да се подават в деловодството на районната администрация, намираща се на бул. „Мадрид“ № 1 или на e-mail: office@so-oborishte.com. С оглед на факта, че с приложената схема не се изменя нормативен акт и стратегически документ, както и че вече са анкетирани голям брой жители на района, получени са мнения по електронен път и са проведени срещи с домоуправители на етажни собствености в района, становищата ще се приемат в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящата покана. Те трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения. Коментари, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе обществена дискусия по темата на 30.11.2017 г. от 17:00 часа в 5-та заседателна зала на Столична община, с административен адрес: ул. „Московска“ № 33.

Схема на действащи "Синя" и "Зелена зона" за почасово платено паркиране и предложение за разширение на "Зелена зона".

С уважение,

ВАСИЛ ЦОЛОВ
/кмет на район “Оборище”/

09.11.2017