Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 129 ОУ и 164 ГПИЕ

Кметът на СО - Район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, в изпълнение на заповед № СОА16-РД09-509/03.02.2016 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 129 ОУ „Антим І“ и 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“, ул. „Султан тепе“ № 1, на територията на СО - район „Оборище”: отдаване под наем на стол с обща площ 388,00 кв. м., АОС №426/07.05.2000 г.

Начална месечна наемна цена: 238 лв. (двеста тридесет и осем лева) без ДДС.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса от 23.02.2016 г. до 24.03.2016 г. вкл., при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” №1, ет.1 до 16.30 часа на 24.03.2016 г.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 100 (сто) лв., вносима в касата на районната администрация, в срок до 24.03.2016 г. - 16:30 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе в закрито заседание на 25.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса - всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване.

За контакт: тел: 02/946 13 22 - З. Йончева – директор на 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“, 02/946 11 71 - помощник-директори и канцелария 02/946 18 22.

За информация: СО - район Оборище: отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности, култура и спорт”, тел.: 02/8157639, 02/8157636
23.02.2016