Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо хранене в Софийската математическа гимназия

Кметът на СО - район „Оборище”, бул. Мадрид 1, в изпълнение на заповед №СОА16-РД09-458/20.01.2016 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо хранене в бюфет в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. Искър 61, за следния обект – публична общинска собственост: ученически бюфет на първи етаж с вход от фоайето на учебното заведение, състоящ се от предверие, санитарен възел и основно помещение с обща площ от 74,43 кв. м., АОС №1145/09.05.2014г.

Конкурсна месечна наемна цена: 68 лв. (шестдесет и осем лева) без ДДС.

Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса от 26.01.2016 г. до 25.02.2016 г. вкл., при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 100 (сто) лв., вносима в касата на районната администрация, в срок до 16:30 часа на 25.02.2016 г.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на СО - район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 1 до 16.30 часа на 25.02.2016 г.

Конкурсът ще се проведе в закрито заседание на 26.02.2016 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса може да се извърши всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване. За контакт: тел: 02/9831219 в. 102 – домакин и помощник директор АСД на СМГ.

За информация: СО - район Оборище: отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности, култура и спорт”, тел.: 02/8157639, 02/8157636
26.01.2016