Район Оборище открива процедура за конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 112 ОУ и І-ва Английска езикова гимназия

Кметът на СО - район „Оборище”, бул. Мадрид 1, в изпълнение на заповед № СОА16-РД09-511/03.02.2016 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 112 Основно училище „Стоян Заимов“ и І-ва Английска езикова гимназия, бул. Дондуков 60, на територията на Столична община - район „Оборище”, за следния обект: ученически стол (кухня майка), намиращ се в сградата на цитираните учебни заведения, с обща площ от 280 кв. м., АОС №563/15.05.2001 г.

Конкурсна месечна наемна цена: 154 лв. (сто петдесет и четири лева) без ДДС.

Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса от 24.02.2016 г. до 25.03.2016 г. вкл., при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 100 (сто) лв., вносима в касата на районната администрация, в срок до 16:30 часа на 25.03.2016 г.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на СО - район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 1 до 16.30 часа на 25.03.2016 г.

Конкурсът ще се проведе в закрито заседание на 28.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса може да се извърши всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване. За контакт: тел: 02/8467325 (И. Костов - директор, и помощник-директори в 112 ОУ „Стоян Заимов“, бул. Дондуков 60).

За информация: СО-район Оборище: отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности, култура и спорт”, тел.: 02/8157639, 02/8157636
24.02.2016