Район "Оборище" обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Оборище”, ул. „Люлебургас” № 15

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, в изпълнение на Решение № 491 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет, Столичната община открива публичен търг с явно наддаване № 4-СО-2018 за продажба на правото на собственост върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Оборище”, ул. „Люлебургас” № 15, актуван с АОС № 983/ 08.06.2011 г. на СО – район „Оборище”, вписан в Служба по вписванията от 14.06.2011 г., вх. рег. № 23897, том LIX, № 54, имотна партида № 166944, с идентификатор 68134.408.5 с площ 327 (триста двадесет и седем) кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-57106/10.02.2017 г., издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 68134.408.17, 68134.408.6, 68134.408.338, 68134.408.371, 68134.408.4, попадащ в УПИ ХІV-общ с площ 330 (триста и тридесет) кв. м по документ за собственост, а по скица с площ 335 (триста тридесет и пет) кв. м, кв. 124, м. „Подуяне – Център”, съгласно плана на регулация, одобрен с Решение № 25 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС.
2. Начална тръжна цена:
328 635 (триста двадесет и осем хиляди шестстотин тридесет и пет) лева без ДДС.
3. Размер на стъпката за наддаване:
10 000 (десет хиляди) лева.
4. Размер на депозита за участие:
32 864 (тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева.
Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.
 В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 4-СО-2018.
5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:
• за оглед на обекта: инж. Лидия Витанова – тел. 02/815 76 44, район „Оборище”, до 12:00 ч. на 21.05.2018 г.;
• дата на провеждане на търга: 22.05.2018 г.;
• начален час на търга: 14.00 часа;
• място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3, ет. 1.
6. Цена на тръжната документация:  10.00 лв. (десет лева) без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация, до 16.00 ч. на 21.05.2018 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча” № 6.

 

18.04.2018