Район "Оборище" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост

Район "Оборище"

Съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси обявява провеждането на конкурс с предмет: Отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ части от ПИ с №№343, 347, 348, 349 в УПИ I, кв.151, м. „Подуене-Център" по плана на гр. София, ул. Буная 1-7, с площ използваема за паркинг от около 800 кв.м., при начална пазарна цена от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ лв, месечно без ДЦС.

 

Кмет на район Оборище:
/П. АРМЕНКОВА/

16.11.2010