Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник Захари Стоянов в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.405.113, УПИ 1, кв. 499А, м. „Зона А“, район „Оборище“

Район ”Оборище” – СО, съобщава, че е издадена Заповед № РОБ19-РД09-227/10.12.2019 г.  на кмета на района за представяне на 18.12.2019 г. от 18:00 часа в сградата на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2, от председателя на ИК за изграждане на паметник Захари Стоянов, за да се проведе обществено обсъждане на:

Предварителна виза за проучване и проектиране на паметник Захари Стоянов в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.405.113, УПИ 1, кв. 499А, м. „Зона А“, район „Оборище“.

Писмените становища по визата, съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр., се адресират ДО КМЕТА на СО – район „Оборище“ и се депозират в срок до 06.01.2020 г. в деловодството на район „Оборище“ – СО, бул. "Мадрид“ № 1, гр. София. Писмени становища, постъпили след този срок, не се разглеждат.


Протокол от заключителна дискусия
Протокол от РЕСУТ

13.12.2019