Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 и създаване на нов кв. 161 б, м. „Подуяне – център“, СО – район „Оборище“

На основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 4, ал. З, чл. 8, ал. 1, т. З и чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РОБ18-РД09-51/22.03.2018 г. на кмета на СО – район „Оборище“, за провеждане на представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 и създаване на нов кв. 161б, м. „Подуяне – център“, СО – район „Оборище“.

ЗАПОВЕД  № РОБ18-РД09-51/22.03.2018 г.


 
26.03.2018