Район "Оборище" обявява продължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публично общинска собственост, представляващ ведомствен бюфет, нахолящ се в сградата на района

Столична община - район "Оборище",
бул."Мадрид" № 1, централа 02 815-76-10,

 

на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Заповед № РД-09-08-80/04.11.2010 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-154/21.12.2010 г. на кмета на СО - район „Оборище", обявява продължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс с предмет: отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от следния недвижим имот - публично общинска собственост, представляващ ведомствен бюфет, нахолящ се в сградата на СО - район „Оборище", бул. „Мадрид" № 1, първи надпартерен етаж, с площ от 73,70 кв., АОС № 552/11.05.2001 г.

Начална месечна наемна цена - 401 /четиристотин и един/ лв. без ДДС месечно. Помещението може да се използва единствено за стол и бюфет, за което е пригодено.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на район „Оборище", бул. „Мадрид" №1, ет. 1, каса, при цена 50 /петдесет/ лв. без ДДС.

Подаване на офертите - в деловодството на района, етаж 1.

Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на оферти за участие в конкурса до до 16:30 часа на 07.01.2011 г. в деловодството на район „Оборище", бул. „Мадрид" №1, ет.1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 100 /сто/ лв., вносима в касата на районната администрация.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 10.01.2011 г. от 14:00 часа в сградата на район „Оборище", бул. „Мадрид" №1, ет.2, заседателна зала.

Оглед на обекта - всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа. З

а информация: район „Оборище", отдел Правен, тел.: 815 76 39, 815 76 36.

 

П. АРМЕНКОВА
Кмет на СО-район "Оборище"

27.12.2010