Район "Оборище” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

Кметът на СО – район "Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1112/06.08.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1304/10.06.2019 г. на СО – район „Оборище“, вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Г. С. Раковски“ № 63, както следва:

Магазин № 2 (клуб – галерия) (магазин № 2 по Решение за делба от 17.06.2006 г. на СРС, 57-ми състав по гр. д. № 2683/2004 г., влязло в сила на 18.07.2006 г.), разположен в южната част на партерния етаж на сграда, находяща се на ул. „Г. С. Раковски“ № 63, гр. София, и представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.403.80.1.34 със застроена площ от 94,05 кв. м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.403.80 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, за предоставяне на образователни и социални услуги.

Начална месечна наемна цена – 705. 00 (седемстотин и пет) лева без вкл. ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса от 12.08.2019 г. до 12.09.2019 г. вкл., при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 17:00 часа на 12.09.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 100 лева (сто лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 12.09.2019 г. – 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе в закрито заседание на 13.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса – всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване. За контакт: тел: 02/815 76 22 – Светослав Козаров – старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ – район „Оборище“ – СО.

За информация: СО – район "Оборище": отдел „Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел.: 02/815 76 39, 02/815 76 36.

 

 

12.08.2019