Район "Оборище" обявява конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, в кв. 720а, м. „ГГЦ – Зона Г-13“ – за комплексно обществено обслужване

ОБЯВЛЕНИЕ

Кметът на СО – район ’’Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-698/21.07.2017 год. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.404.79 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, в кв. 720а, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, съставляващ УПИ II – за комплексно обществено обслужване, с площ от 1122 м2.

Начална месечна наемна цена: 1000 (хиляда) лева без вкл. ДДС.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса, от 05.06.2019 г. до 05.07.2019 г. вкл., при цена 60 (шестдесет) лева с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 17:00 часа на 05.07.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 60 (шестдесет) лева, вносима в касата на районната администрация, в срок до 05.07.2019 г. – 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе в закрито заседание на 08.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

За информация: СО – район "Оборище, отдел „Административно, информационно и правнонормативно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел.: 02/815 76 39, 02/815 76 36.


 

05.06.2019