Район "Оборище" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ ученически стол и бюфет, находящ се в сградата на 112. Основно училище „Стоян Заимов" и I-ва Английска езикова гимназия

Кметът на СО – район ”Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-458/02.04.2019 г., допълнена със Заповед №СОА19-РД09-544/15.04.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост,  представляващ ученически стол и бюфет с обща площ от 280 кв. м, находящ се в сградата на 112. Основно училище „Стоян Заимов“и І-ва Английска езикова гимназия, с адрес: бул. „Дондуков“ № 60 (АОС № 563/15.05.2001 г.).

Начална месечна наемна цена: 167 (сто шестдесет и седем) без вкл. ДДС.

Конкурсната документация  за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1, каса от 25.04.2019 г. до 27.05.2019 г. вкл., при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 1 до 17:00 часа на 27.05.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 100 лева (сто лева),  вносима в касата на районната администрация, в срок до 27.05.2019 г. – 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе в закрито заседание на 30.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет. 2, заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса: всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след предварително записване. За контакт: тел: 02/846 73 25 – Ж. Бранкова – директор на 112. Основно училище „Стоян Заимов“, канцелария 02/944 00 84 и 02/944 33 76 – Н. Петрова – директор на І-ва Английска езикова гимназия, канцелария 02/944 21 81.

За информация: СО – район "Оборище": отдел „Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел.: 02/815 76 39, 02/815 76 36.

25.04.2019