Район Оборище удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти

1. Кметът на СО – район ”Оборище”, бул.”Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-69/12.08.2016 г. на кмета на Столична община, Заповед № РОБ16-РД09-193/27.09.2016 г. на кмета на СО-район „Оборище” и на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в обявения в бр.194/24.08.2016 г. на вестник „Сега”, публично оповестен конкурс с предмет: отдаване под наем за срок от една години на следните свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Оборище“ за извършване на търговска дейност, както следва: 8 (осем) броя магазини с ползване на общо санитарно помещение, намиращи се в пешеходен подлез на бул. „Ситняково” (ъгъла с ул. „Оборище”):

1.1.самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.1 със застроена площ 8,52 (осем цяло и петдесет и две стотни) кв. м., представляващ магазин № 1 по одобрен проект от 23.12.1999г., актуват за частна общинска собственост с АОС № 963/07.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 119,28 лева без ДДС; 

1.2. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.2 със застроена площ 8,86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м., представляващ магазин № 2 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за частна общинска собственост с АОС № 964/07.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 124,04 лева без ДДС; 

1.3. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.3 със застроена площ 8,86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м., представляващ магазин № 3 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за частна общинска собственост с АОС № 965/07.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 124,04 лева без ДДС; 

1.4. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.9 със застроена площ от 8,41 (осем цяло и четиридесет и една стотни) кв. м., представляващ магазин № 8 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за частна общинска собственост с АОС № 971/07.04.2011 г, с ползване на обща тоалетна (АОС № 968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 117,74 лева без ДДС;

1.5. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.10 със застроена площ от 8,41 (осем цяло и четиридесет и една стотни) кв.м., представляващ магазин № 9 по одобрен проект от 23.12.1999 г ., актуван за частна общинска собственост с АОС № 972/07.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 117,74 лева без ДДС; 

1.6. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.12 със застроена площ от 8,41 (осем цяло и четиридесет и една стотни) кв.м., представляващ магазин № 11 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за частна общинска собственост с АОС № 974/07.04.2011 г..), с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 117,74 лева без ДДС; 

1.7. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.13 със застроена площ от 8,41 (осем цяло и четиридесет и една стотни) кв. м., представляващ магазин № 12 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за имот частна общинска собственост с АОС № 975/07.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС № 968/07.04.2011 г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв. м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 117,74 лева без ДДС; 

1.8. самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.185.1.14 със застроена площ от 9 (девет) кв. м., представляващ магазин № 13 по одобрен проект от 23.12.1999 г., актуван за частна общинска собственост с АОС №976/07.04.2011 г., вписан под № 115, том XXXVIII, вх. рег, № 15666/21.04.2011 г., с ползване на обща тоалетна (АОС №968/07.04.2011г.) с идентификатор 68134.409.185.1.6. - помещение със застроена площ 13,25 кв.м. (тринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 126 лева без ДДС; 

Участниците в конкурса могат да участват за един или за повече магазини по свой избор, при специфичното конкурсно условие магазините да се ползват като търговски обекти. 

2. Място за закупуване на документите за конкурса – СО-район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса, при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС. Подаване на документите за участие – в деловодството на района, етаж 1. Преди подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 50 (петдесет) лв. поотделно за всеки самостоятелен магазин, за който се кандидатства. 

Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на документите за участие – до 16.30 часа на 13.10.2016 г., включително.

Конкурсът ще се проведе на 14.10.2016 г. в сградата на СО - район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа в закрито заседание. 

За информация: район „Оборище”: отдел „Административно, информационно и правно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел: 02/8157639 и 02/8157636. 

29.09.2016