Район „Нови Искър” удължава срока за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет

 

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД98-29/05.08.2019 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14,50 кв. м и  2,2  кв. м прилежащи идеални части от общите части, находящо се в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2, със застроена площ от 75,00 кв. м, построена върху поземлен имот с идентификатор 44224.5806.147 по КККР на с. Локорско, за което има съставен АПОС № 3889/26.06.2014 г. за поправка на АПОС № 3805/22.01.2014 г. Началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител, е 82,00 лв. месечно (без ДДС). Специфично конкурсно условие:  за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с включен ДДС, в срок – всеки работен ден от 18.09.2019 г. до 02.10.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 03.10.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121 (XXXI – MЦ).

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблата за съобщения в административните сгради на Столична община – район „Нови Искър” и кметство Локорско.

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД – тел: 029917635.

Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

 

18.09.2019