Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)"

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2280/07.08.2020 г. на кмета на СО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от НУРПТК, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НОС и чл. 30 ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3225/26.09.2013 г., находящ се в с. Световрачене, район „Нови Искър“, ул. „Софийска“, с идентификатор 65601.5479.475, целия с площ от 6 521 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I – за кметство, поща и магазини от кв. 24 по действащия регулационен план на с. Световрачене, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), съгласно схема, одобрена със Заповед № РА-50-868/19.11.2019 г. от гл. архитект на СО“, а именно:
1. Павилион № 1 – унифициран, с площ от 9 кв. м;
2. 
Павилион № 2 – унифициран, с площ от 9 кв. м.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

по т. 1 – 4,00 лв./кв. м без ДДС;   по т. 2 – 4,00 лв./кв. м без ДДС.

Специфично конкурсно условие:

по т. 1 – за други стоки, кафе;   по т. 2 – за други стоки, кафе.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на СО – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 14.10.2020 г. до 28.10.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 29.10.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, както и на видно място в сградите на СО, СО – район „Нови Искър“ и кметство с. Световрачене. 

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7353.
Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

14.10.2020