Район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22- РД09-165/31.05.2022 г. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне, за създаване на нов УПИ VI-2.13 – „за хоспис“, изменение на плана за...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 г.

Отдел „Устройство па територията, кадастър и контрол по строителството" при район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22- РД09-165/31.05.2022 год. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне, за създаване на нов УПИ VI-2.13 – „за хоспис“, изменение па плана за регулация (ИПР) за контактни УПИ 1-647 и УПИ-639, кв. 33А и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 132 – о.т. 134а, м. „с. Мировяне“, район „Нови Искър“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.06.2022 год. от 18:00 часа в залата на кметство Мировяне.

В срок до 17:00 часа на 27.06.2022 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър“ – CO, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС/техническа служба, етаж 4, стая № 404 при район „Нови Искър" за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 07.07.2022 год. от 18:00 часа в залата на кметство Мировяне ще се проведе заключителна дискусия.

07.06.2022