Район „Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на м. "Баклата", с. Войняговци, заедно с план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел "Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при район "Нови Искър" – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ19-РД09-425 от 23.12.2019 год. на кмета на район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на м. "Баклата", с. Войняговци, заедно с план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.01.2020 год. от 18:00 часа в читалище "Васил Левски 1928", с. Войняговци, ул. "Спортист" № 14.

В срок до 17:00 часа на 30.01.2020 год. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район "Нови Искър“. Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район "Нови Искър" – СО, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121 (XXXI – МЦ).

Проектът за ПУП – ПP3, предмет на общественото обсъждане, е изложен в сградата на отдел УТККС (техническа служба), етаж 4, стая № 404 при район "Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 07.02.2020 год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски 1928" с административен адрес: с. Войняговци, ул. „Спортист" № 14, ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед РНИ19-РД09-425/23.12.2019 г.

 

06.01.2020