Район „Нови Искър” - проект за подробен устройствен план-изменение на план зa регулация и застрояване за: „ УПИ I „за озеленяване”, кв. 12 в с.Доброславци

Район „Нови Искър” - проект за подробен устройствен план-изменение на план зa регулация и застрояване за: „ УПИ I „за озеленяване”, кв. 12 в с.Доброславци

 

3АПOВЕД
№РНИ16-РД09-244/08.06.2016 г.

 

 

Нa основание чл.22. ад.4 и ч.1.127.ал. 1 от ЗУТ.чл.5.чл.14 н чл.15 от НРНПОО на Столичен общински съвет, приета е решение № 950 по протокол №120/11.10.2007г., чл.5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
 

НАРЕЖДАМ:

 

1. На 28.06.2016г. /вторник/ от 15,00 часа в сградата на район „Нови Искър”- бул. „Искърско дефиле” №123, в залата на II-ри етаж да се проведе представяне на проект за подробен устройствен план-изменение на план зa регулация и застрояване за: „ УПИ I „за озеленяване”, кв. 12 в с.Доброславци.


3АПOВЕД №РНИ16-РД09-244/08.06.2016 г.

13.06.2016