Район „Нови Искър” - предстояща процедура по принудително отчуждаване

Район „Нови Искър” - предстояща процедура по принудително отчуждаване

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собственика на поземлен имот, отреден за задънена улица - тупик - публична общинска собственост, съгласно действащия регулационен план на гр. Нови Искър, (одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984 г. на Гл. архитект на София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект „Задъдена улица - тупик ОТ 1239 - от 1240, планирана да обслужва УПИ XXVII-245 и УПИ VII-246, кв. 229, местност кв. „Кумарица“, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращ се на територията на гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“ - Столична община, както следва:

ПИ с идентификатор 00357.5361.54 /незастроен/, съгласно КККР одобрен със Заповед № РД 18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК за кв. „Кумарица“, р-н „Нови Искър“, с площ 76 кв.м, сума за обезщетение - 410,40 лв. (четиристотин и десет лева и 0.40 ст.), собственост на Антица Георгиева Георгиева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Нови Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

19.07.2016