Район „Нови Искър” - обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. „с. Локорско“, „Нови Искър“

Заповед № РНИ17-РД09-31/02.02.2017 г. на Кмета на Район „Нови Искър” във връзка с обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. „с. Локорско“, „Нови Искър“.

Заповед № РНИ17-РД09-31/02.02.2017 г.

13.02.2017