Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Решение № 689 по Протокол № 41, т. 51 от 14.10.2021 г., изменено с Решение № 256 по Протокол № 53, т. 50 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-825/27.04.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1338/05.08.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: "Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160. ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, а именно:

- обособено помещение с площ от 10,00 кв. м, разположено на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 160. ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 80409.5995.473.1, с площ от 465 кв. м, попадаща в УПИ I (първи) – за училище от кв. 59, по действащия регулационен план на с. Чепинци, застроена в реална част от 8 482 кв. м от поземлен имот с идентификатор 80409.5995.473, целият с площ от 8 538 кв. м, при съседи: 80409.5994.85, 80409.5995.39, 80409.5995.1362, 80409.5995.1360, 80409.5995.1359, 80409.5995.1358 и 80409.5995.38, актуван с АПОС № 3853/29.04.2014 г. на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 22.

- Началната конкурсна наемна цена – 5,00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на СО – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 21.09.2022 г. до 05.10.2022 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI MЦ), ет. 3, ст. 303.

Обявление за провеждане на конкурса се публикува на сайта на Столична община – www.sofia.bg, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, на сайта на СО – район „Нови Искър“ –  www.novi-iskar.bg,  раздел „Конкурси“, подраздел „Отдаване под наем“, на електронната страница на 160. ОУ „Кирил и Методий“ – www.ou-160.com, раздел „Новини“, както и на информационните табла на СО – район „Нови Искър“, 160. ОУ „Кирил и Методий“ и на кметство с. Чепинци.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

21.09.2022