Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. „Ненко Колев“ № 7

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 199 по Протокол № 50, т. 41 от 24.03.2022 г., Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. „Ненко Колев“ № 7, с площ  от 621 (шестстотин дведесет и един) кв. м и идентификатор 44224.5807.450 (четири четири две две четири точка пет осем нула седем точка четири пет нула), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/13.01.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, за който е отреден урегулиран поземлен имот III-450, кв. 9 по регулиционния план на с. Локорско, одобрен Решение № 360, по Протокол № 55/14.06.2018 г. на СОС. При граници със съседни поземлени имоти с идентификатори 44224.5807.140, 44224.5807.449, 44224.5807.448 и 44224.5807.138.

Имотът е собственост на Столична община съгласно АОС (частна) № 4106/29.05.2017 г., на район „Нови Искър”, вписан в Службата по вписванията Акт № 2, том ХCII, вх.  рег. № 40045, им.парт.484840. 

Съгласно становище на главния архитект на район „Нови Искър”, по ОУП на Столична община, имотът попада в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), с  параметри Пзастр-40%, Кинт-1,3, Озел-40%, максимална Кк 10м.

 

2. Начална тръжна цена:

68 310 (шестдесет и осем хиляди триста и десет) лева без ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:

3 000 (три хиляди) лева.

4. Размер на депозита за участие:

7 000 (седем хиляди) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 3-СО-2022.

Срокът за внасяне на депозита е до 16:00 ч. на 23.06.2022 г.

 

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За оглед на обекта: Цветелина Гаврилова – кмет на кметсктво с. Локорско, моб. тел. 0888 271 42,  до 12:00 ч. на 23.06.2022 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 24.06.2022 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: зала № 1, находяща се на адрес: ул. ”Московска” № 33.

6. Цена на тръжната документация:  10,00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участниците могат да получат тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес: ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:00 ч. на 23.06.2022 г.

 

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

 

16.05.2022